Regulamin Strony

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI.

 1. PRZEGLĄD

Niniejszy Regulamin o świadczenie usług („Umowa”) została zawarty pomiędzy TuliMotki, z siedzibą pod adresem Żytowiecko 54/2, Łęka Mała, 63-805 Polska, Polska a Użytkownikiem i obowiązuje od dnia korzystania przez Użytkownika z niniejszej strony internetowej https://tulimotki.com/ („Strona”) lub od dnia jej akceptacji drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z witryny https://tulimotki.com/, jak również produktów i/lub usług zakupionych lub dostępnych za pośrednictwem tej witryny („Usługi”). Niezależnie od tego, czy użytkownik po prostu przegląda lub korzysta z tej witryny, czy też kupuje Usługi, korzystanie z tej witryny i elektroniczna akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, że użytkownik przeczytał, zrozumiał, przyjął do wiadomości i zgadza się na związanie niniejszego Regulaminu i naszą Polityką prywatności. Terminy „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do Firmy. Terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „Klient” odnoszą się do każdej osoby lub podmiotu, który akceptuje niniejszą Umowę, korzysta z naszej Strony, ma dostęp lub korzysta z Usług. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uznane za przyznanie jakichkolwiek praw lub korzyści stronom trzecim.

Firma może, według własnego uznania, zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę i wszelkie zasady lub umowy, które są w niej zawarte, w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na Stronie. Korzystanie przez Użytkownika z tej Strony lub Usług po wprowadzeniu takich zmian lub modyfikacji oznacza akceptację niniejszej Umowy w wersji ostatnio zmienionej.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA ZWIĄZANIE SIĘ POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY W JEJ OSTATNIO ZMIENIONEJ WERSJI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ (ANI KONTYNUOWAĆ KORZYSTANIA) Z TEJ STRONY ANI USŁUG.

 1. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Ta Strona i Usługi są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy mogą tworzyć prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Korzystając z tej Strony lub Usług, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) ma co najmniej osiemnaście (18) lat, (ii) w inny sposób został uznany za zdolnego do zawierania prawnie wiążących umów zgodnie z obowiązującym prawem, oraz (iii) nie jest osobą, która nie może nabyć lub otrzymać Usług zgodnie z prawem Polski lub innej właściwej jurysdykcji.

Jeśli Użytkownik zawiera niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innej jednostki korporacyjnej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma prawne upoważnienie do związania takiej jednostki korporacyjnej warunkami zawartymi w niniejszego regulaminu, w którym to przypadku terminy „Ty”, „Twój”, „Użytkownik” lub „Klient” odnoszą się do takiej jednostki korporacyjnej. Jeśli, po elektronicznej akceptacji niniejszej Umowy przez Użytkownika, Firma stwierdzi, że Użytkownik nie jest prawnie upoważniony do związania takiej jednostki korporacyjnej, Użytkownik będzie osobiście odpowiedzialny za zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie.

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z tej Strony Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

Korzystanie przez Użytkownika z tej Strony, w tym z wszelkich przesyłanych przez niego treści, będzie zgodne z ninieszym regulaminem oraz wszystkimi obowiązującymi lokalnymi, stanowymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami, zasadami i regulacjami.

Użytkownik nie będzie korzystał z tej Witryny w sposób, który:

 • Jest niezgodne z prawem lub promuje bądź zachęca do działań niezgodnych z prawem;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w pornografię dziecięcą lub wykorzystywanie dzieci;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w terroryzm, przemoc wobec ludzi, zwierząt lub mienia;
 • Promuje, zachęca lub angażuje się w spam lub inne niezamówione masowe wysyłanie wiadomości e-mail, hakowanie komputerów lub sieci albo łamanie zabezpieczeń;
 • Narusza prawa własności intelektualnej innego Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu;
 • Narusza prawa prywatności lub prawa do wizerunku innego Użytkownika, innej osoby lub podmiotu, lub narusza obowiązek zachowania poufności, który Użytkownik jest winien innemu Użytkownikowi, innej osobie lub podmiotowi;
 • Zakłóca działanie tej Strony;
 • Zawiera lub instaluje wirusy, robaki, pluskwy, konie trojańskie, Cryptocurrency Miners lub inne kody, pliki lub programy zaprojektowane lub zdolne do wykorzystania wielu zasobów, zakłócające, uszkadzające lub ograniczające funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.

Użytkownik nie będzie:

kopiować ani rozpowszechniać w jakimkolwiek medium jakiejkolwiek części niniejszej Witryny, z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to wyraźnie dozwolone przez Spółkę,

kopiować ani powielać niniejszych Warunków korzystania z usług, które zostały stworzone za pomocą Generatora Warunków z TermsHub,

modyfikować lub zmieniać jakiejkolwiek części tej Strony lub jakiejkolwiek technologii z nią związanej,

uzyskiwać dostępu do Treści Firmy (zgodnie z definicją poniżej) lub Treści Użytkownika za pośrednictwem jakiejkolwiek technologii lub środków innych niż sama Strona.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Oprócz powyższych ogólnych zasad, postanowienia niniejszej Sekcji odnoszą się w szczególności do korzystania przez użytkownika z Treści Spółek zamieszczonych na Stronie. Treści Firm zamieszczone na Stronie, w tym bez ograniczeń tekst, oprogramowanie, skrypty, kod źródłowy, API, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy i funkcje interaktywne oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Treści Firm”), są własnością lub są licencjonowane przez TuliMotki bezterminowo i podlegają ochronie praw autorskich, znaków towarowych i/lub patentów.

Treści Firmy są udostępniane Użytkownikowi „tak jak są”, „tak jak są dostępne” i „ze wszystkimi wadami” wyłącznie do celów informacyjnych oraz do osobistego, niekomercyjnego użytku i nie mogą być pobierane, kopiowane, reprodukowane, dystrybuowane, przesyłane, nadawane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani licencji na podstawie jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności lub licencji.

 1. ŁĄCZA DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Niniejsza Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść, warunki, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie. Ponadto, Firma nie cenzuruje ani nie edytuje zawartości żadnych stron internetowych osób trzecich. Korzystając z tej strony użytkownik wyraźnie zwalnia Firmę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z witryn osób trzecich. W związku z tym, Firma zachęca użytkownika, aby był świadomy, kiedy opuszcza Stronę i zapoznał się z warunkami, polityką prywatności i innymi dokumentami regulującymi każdą inną stronę, którą może odwiedzić.

 1. ZRZECZENIE SIĘ OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI

WYRAŹNIE POTWIERDZASZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z TEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO I ŻE TA STRONA JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST”, „TAK JAK JEST DOSTĘPNA” I „ZE WSZYSTKIMI WADAMI”. FIRMA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TEJ STRONY, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI WSZELKICH STRON, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ STRONY, I/LUB (III) USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE LUB WSZELKICH STRONACH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) DO TEJ STRONY, A FIRMA NIE PONOSI ZA NIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

PONADTO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE ŻADNE USTNE LUB PISEMNE INFORMACJE LUB PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ, JEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW LUB PRZEDSTAWICIELI ORAZ ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG NIE BĘDĄ (I) STANOWIĆ PORADY PRAWNEJ LUB FINANSOWEJ LUB (II) TWORZYĆ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIESIENIU DO TEJ STRONY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE, A UŻYTKOWNICY NIE POWINNI POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH.

NINIEJSZE WYŁĄCZENIE OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI MA ZASTOSOWANIE W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO i będzie obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu korzystania przez użytkownika z tej Witryny lub Usług znajdujących się na tej stronie.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI I WSZYSCY ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY USŁUG NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB LUB PODMIOTÓW ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY, W TYM WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z (I) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB ZAWARTOŚCI TEJ STRONY, (II) DOKŁADNOŚCI, (II) DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB TREŚCI WSZELKICH WITRYN POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, (III) USŁUG ZNALEZIONYCH NA TEJ STRONIE LUB WSZELKICH WITRYNACH POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ, (IV) USZKODZEŃ CIAŁA LUB SZKÓD MAJĄTKOWYCH O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, (V) POSTĘPOWANIA OSÓB TRZECICH O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE, (VI) PRZERWY LUB ZAPRZESTANIA ŚWIADCZENIA USŁUG DO LUB Z TEJ STRONY LUB INNYCH STRON POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (VII) WIRUSY, ROBAKI, ROBAKI, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB Z TEJ STRONY LUB INNYCH STRON POWIĄZANYCH (POPRZEZ HIPERŁĄCZA, BANERY REKLAMOWE LUB W INNY SPOSÓB) Z TĄ STRONĄ, (VIII) WSZELKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB TREŚCI, KTÓRE SĄ OSZCZERCZE, NĘKAJĄCE, OBRAŹLIWE, SZKODLIWE DLA NIELETNICH LUB JAKIEJKOLWIEK KLASY CHRONIONEJ, PORNOGRAFICZNE, „X-RATED”, OBSCENICZNE LUB W INNY SPOSÓB NIEWŁAŚCIWE, I/LUB (IX) WSZELKIE STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB USŁUG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TEJ WITRYNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA GWARANCJI, UMOWIE, CZYNIE NIEDOZWOLONYM LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ LUB SŁUSZNOŚCI, I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

DODATKOWO, UŻYTKOWNIK SPECJALNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, że wszelkie powództwa wynikające z lub związane z tą witryną lub Usługami znajdującymi się na tej stronie muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa, w przeciwnym razie taka przyczyna powództwa zostanie trwale przedawniona.

NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, i będzie obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny lub Usług znajdujących się na tej stronie.

 1. INDEMNITY

Użytkownik zgadza się chronić, bronić, zabezpieczać i chronić Firmę oraz jej urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, kosztami, wydatkami, stratami, zobowiązaniami i szkodami każdego rodzaju i natury (w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi honorariami prawników) nałożonymi na lub poniesionymi przez Firmę bezpośrednio lub pośrednio wynikającymi z (i) korzystania z tej strony i dostępu do niej; (ii) naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub zasad lub umów, które są w niej zawarte; i/lub (iii) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Zobowiązania odszkodowawcze wynikające z niniejszej sekcji będą obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy lub po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z tej Strony lub Usług znajdujących się na tej Stronie.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Jeśli odwiedzasz tę Witrynę z kraju innego niż kraj, w którym znajdują się nasze serwery, Twoja komunikacja z nami może skutkować przesyłaniem informacji przez granice międzynarodowe. Odwiedzając tę Witrynę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie danych.

 1. DOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i naszej polityki, dołożymy komercyjnie uzasadnionych starań, aby zapewnić dostępność Strony przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od czasu do czasu Strona może być niedostępna z dowolnego powodu, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu okresowej konserwacji, napraw lub wymian, które podejmujemy od czasu do czasu, lub z innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, w tym, ale nie wyłącznie, z powodu przerwania lub awarii łączy telekomunikacyjnych lub transmisji cyfrowej lub innych awarii.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie mamy żadnej kontroli nad dostępnością tej Strony w sposób ciągły lub nieprzerwany oraz że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej strony w związku z tym.

 1. USŁUGI PRZERWANE

Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania lub dostarczania którejkolwiek z Usług w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez wcześniejszego powiadomienia. Mimo, że Firma dokłada wszelkich starań, aby zmaksymalizować żywotność wszystkich swoich usług, zdarzają się sytuacje, w których oferowana przez nas usługa zostanie zaprzestana. W takim przypadku dany produkt lub usługa nie będzie już wspierana przez Firmę. W takim przypadku, Firma zaoferuje użytkownikowi porównywalną usługę, do której będzie mógł się przenieść lub zwróci mu pieniądze. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich za modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług, które możemy zaoferować lub do których możemy ułatwić dostęp.

 1. OPŁATY I PŁATNOŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego płatność będzie pobierana i przetwarzana przez TuliMotki.

Użytkownik zgadza się zapłacić wszelkie ceny i opłaty należne za Usługi zakupione lub uzyskane na tej Stronie w momencie zamówienia Usług.

Firma wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji swoich cen i opłat w dowolnym momencie, a takie zmiany lub modyfikacje zostaną opublikowane online na tej Stronie i wejdą w życie natychmiast, bez potrzeby dalszego powiadamiania Użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, wszystkie opłaty i płatności są bezzwrotne, nie podlegają anulowaniu i nie podlegają kredytowaniu, nawet jeśli Usługi zostaną zawieszone, zakończone lub przeniesione przed końcem okresu świadczenia Usług.

 1. BRAK BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być traktowane jako przyznanie jakichkolwiek praw lub korzyści osobom trzecim.

 1. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYM PRAWEM

Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że treści dostępne na tej Stronie są odpowiednie w każdym kraju lub jurysdykcji, a dostęp do tej Strony z krajów lub jurysdykcji, w których jej zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownicy, którzy zdecydują się na dostęp do tej Witryny, są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów prawa, zasad i regulacji.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub powstaniem, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

 1. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Sądy w Polsce będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń, które wynikają z lub w związku z niniejszą umową, jej przedmiotem lub powstaniem.

 1. TYTUŁY I NAGŁÓWKI

Tytuły i nagłówki niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie i łatwości odwoływania się i nie będą w żaden sposób wykorzystywane do interpretacji lub wykładni porozumienia stron, jak określono w niniejszym dokumencie.

 1. ROZWIĄZYWALNOŚĆ

Każde przymierze i porozumienie w niniejszej Umowie będzie interpretowane dla wszystkich celów jako oddzielne i niezależne przymierze lub porozumienie. Jeśli sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek z postanowień (lub część postanowienia) niniejszej Umowy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, pozostałe postanowienia (lub część postanowień) niniejszej Umowy nie będą przez to naruszone i zostaną uznane za ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 1. INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej na następujący adres:

TuliMotki

Żytowiecka 54/2, Łęka Mała, 63-805,  Polska

tulimotki@gmail.com